Dir. 2009:99

Tilläggsdirektiv till Delegationen för romska

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Delegationen för romska

frågor (Ju 2006:10)

Dir.

2009:99

Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2009

Reviderat uppdrag och förlängd tid

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 september 2006

gav chefen för Integrations- och jämställdhetsdepartementet en

kommitté i uppdrag att vara nationellt pådrivande i arbetet med

att förbättra romers situation i Sverige (dir. 2006:101).

Kommittén antog namnet Delegationen för romska frågor (Ju

2006:10). Delegationen har tre huvuduppgifter.

Den första huvuduppgiften är att utreda romers situation i

Sverige.

Den andra huvuduppgiften är att främja och stödja

kommunala projekt och verksamheter i olika delar av landet

som syftar till att förbättra romers situation.

Den tredje huvuduppgiften är att informera och sprida

kunskap om romer och om deras situation i Sverige till

allmänheten, myndigheter och kommuner.

Delegationen har redovisat den verksamhet som har

bedrivits i delegationen under 2007 respektive 2008. Enligt

direktiven ska delegationen senast den 31 december 2009

slutredovisa uppdraget.

Regeringen ger nu Delegationen för romska frågor i uppdrag

att fram till den 31 december 2009 avsluta sitt arbete med

huvuduppgift två och tre, dvs. att främja och stödja kommunala

projekt och verksamheter i olika delar av landet respektive att

informera och sprida kunskap om romer. Delegationen ska efter

den 1 januari 2010 enbart arbeta med huvuduppgift ett, dvs. att

utreda romers situation i Sverige genom att inhämta,

2

sammanställa, analysera och redovisa erfarenheter och kunskap

som finns på området samt lämna förslag på hur romers

livsvillkor i samhället ska kunna förbättras. De erfarenheter och

kunskaper som arbetet med huvuduppgift två och tre givit ska

tas med i detta utredningsarbete.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska slutredovisas senast

den 30 juni 2010 då också den verksamhet som har bedrivits i

delegationen under 2009 ska redovisas.

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)