Dir. 2010:10

Tilläggsdirektiv till utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten (N2009:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 4 februari 2010

Sammanfattning

Regeringen beslutar om förlängd tid för utredningsuppdraget. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2010.

Förlängd redovisningstid för utredningsuppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 januari 2009 har chefen för Näringsdepartementet beslutat ge en särskild utredare i uppdrag att analysera förutsättningarna för att införa ett lagstadgat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten och därigenom skapa förutsättningar för konkurrens på fjärrvärmemarknaderna. Utredaren skulle slutredovisa uppdraget senast den 30 april 2010. Tiden för slutredovisning av utredningsuppdraget behöver förlängas. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2010.

(Näringsdepartementet)