Dir. 2010:106

Tilläggsdirektiv till Betygsprövningsutredningen (U 2009:07)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Betygsprövningsutredningen (U 2009:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 7 oktober 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 12 november 2009 har chefen för Utbildningsdepartementet gett en särskild utredare i uppdrag att utreda och föreslå hur en rätt för elever att få sina betyg omprövade kan införas inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna, där betyg sätts, samt i motsvarande fristående skolor (dir. 2009:102). Utredningen har antagit namnet Betygsprövningsutredningen (U 2009:07).

Utredningen ska enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2010. Utredaren har begärt förlängd tid för uppdraget.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 december 2010.

(Utbildningsdepartementet)