Dir. 2010:107

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvården (S 2010:05)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvården (S 2010:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 14 oktober 2010

Ändring i uppdraget

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 maj 2010 har chefen för Socialdepartementet gett en särskild utredare i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för kvalificerad och systematisk uppföljning, utvärdering och effektivitetsgranskning av hälso- och sjukvården (dir. 2010:58).

Den 15 augusti 2010 lämnade utredningen sin första delrapport till regeringen (S2010/5864/HS). Rapporten innehöll bl.a. förslag på namn och ledningsform.

Regeringen beslutade den 9 september 2010 att den nya myndighetens uppdrag även ska omfatta uppgifter inom socialtjänsten (dir. 2010:90). Utvidgningen ska avgränsas till områden som ligger i gränssnittet mellan vård och omsorg, t.ex. missbruksområdet eller kommunens vård och omsorg av äldre.

Regeringen behöver besluta om myndighetens namn och ledningsform för att utredningen ska kunna registrera myndigheten, skriva avtal, påbörja utarbetandet av t.ex. kontoplan och övriga redovisningsstrukturer.

Myndighetens namn och ledningsform

Utredningen föreslår i sin delrapport att myndigheten ska få namnet Myndigheten för hälso- och sjukvårdsanalys.

Myndighetens verksamhet kommer att omfatta analys, granskning, utvärdering och uppföljning. Begreppet analys lämpar sig väl som samlingsbegrepp för att beskriva myndighetens tilltänkta uppgift. Regeringen har bildat flera andra myndigheter som har liknande uppgifter och namn, t.ex. Trafikanalys och Myndigheten för kulturanalys.

Myndighetens namn ska vara Myndigheten för vårdanalys. Den ska dessutom vara en styrelsemyndighet. Myndigheten ska företrädas av en myndighetschef som ska ingå i styrelsen.

Ändrad rapporteringstid

Den 15 oktober 2010 ska utredaren bl.a. lämna förslag till instruktion för myndigheten samt regleringsbrev och anslag för 2011. I direktiven till utredningen (dir. 2010:58) står det dessutom att utredaren ska lämna förslag på övriga författningsändringar. Dessa ändringar ska dock inte redovisas förrän i slutrapporten den 1 mars 2011.

(Socialdepartementet)