Dir. 2010:11

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor (M 2009:01)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor (M 2009:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 4 februari 2010

Ändring i uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 september 2009 gav chefen för Miljödepartementet en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till vilka verksamheter inom i första hand Naturvårdsverket, Fiskeriverket och de fem vattenmyndigheterna som ska ingå i en ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor. Utredaren ska lämna förslag till myndighetens verksamhet, ansvarsområden och regionala förankring, beskriva formerna för samordning och samverkan med andra myndigheter samt redovisa behovet av och föreslå nödvändiga författningsändringar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2010.

Uppdraget ändras så att förslag till författningsändringar inte behöver lämnas.

(Miljödepartementet)