Dir. 2010:114

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Organisationsutredningen mot dopning (Ku

2009:03)

Dir.

2010:114

Beslut vid regeringssammanträde den 28 oktober 2010

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 3 december 2009 kommittédirektiv

om en ny organisation för antidopningsverksamheten (dir.

2009:116). I uppdraget ligger att lämna förslag till utformning

av den framtida nationella antidopningsverksamheten och

undersöka möjligheterna att bilda en fristående nationell

antidopningsorganisation som staten och idrottens centrala

organisation ska ha ett delat ansvar för. Uppdraget ska enligt

direktiven redovisas senast den 29 oktober 2010.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 30 december 2010.

(Kulturdepartementet)