Dir. 2010:118

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (A 2009:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 11 november 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 september 2009 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att överväga och lämna förslag på vilka åtgärder som behöver vidtas för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (dir. 2009:85). Utredningen skulle enligt direktiven vara slutförd senast den 29 oktober 2010. Enligt beslut den 30 september 2010 förlängdes tiden för att redovisa uppdraget till den 10 december 2010 (dir. 2010:102).

Tiden för att redovisa uppdraget förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 28 januari 2011.

(Arbetsmarknadsdepartementet)