Dir. 2010:121

Tilläggsdirektiv till Inre vattenvägsutredningen (N 2009:15)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Inre vattenvägsutredningen (N 2009:15)

Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 december 2009 har statsrådet Åsa Torstensson tillkallat en särskild utredare med uppdrag att analysera de konsekvenser som uppkommer om EU:s regelverk om inre vattenvägar genomförs i svensk rätt samt föreslå författningsändringar för ett sådant genomförande (dir. 2009:127). Utredningen har antagit namnet Inre vattenvägsutredningen (N 2009:15). Utredaren skulle enligt direktiven redovisa sitt arbete senast den 29 november 2010.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 januari 2011.

(Näringsdepartementet)