Dir. 2010:122

Tilläggsdirektiv till utredningen för utvärdering av handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006-2009

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen för utvärdering av handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 (IJ 2009:03)

Dir. 2010:122

Beslut vid regeringssammanträde den 11 november 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 december 2009 (dir. 2009:118) tillkallade chefen för Integrations- och jämställdhetsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att utvärdera regeringens nationella handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 (skr. 2005/06:95).

Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den 31 december 2010.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2011.

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)