Dir. 2010:123

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö (M 2010:03)

Dir. 2010:123

Beslut vid regeringssammanträde den 11 november 2010

Ändring i uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 juni 2010 har chefen för Miljödepartementet gett en särskild utredare i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en myndighet för havs- och vattenmiljö.

Uppdraget ändras så att den nya myndigheten ska ha namnet Havs- och vattenmyndigheten.

Uppdragets tidsplan ändras. Utredaren ska lämna ett budgetunderlag för åren 2012–2014 senast den 1 mars 2011.

(Miljödepartementet)