Dir. 2010:126

Tilläggsdirektiv till utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten

Dir. 2010:126

(N 2009:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 25 november 2010

Förlängd tid för utredningsuppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 januari 2009 har chefen för Näringsdepartementet gett en särskild utredare i uppdrag att analysera förutsättningarna för att införa ett lagstadgat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten och därigenom skapa förutsättningar för konkurrens på fjärrvärmemarknaderna. Utredaren skulle enligt direktiven slutredovisa uppdraget senast den 31 december 2010 (dir. 2010:10). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2011.

(Näringsdepartementet)