Dir. 2010:129

Tilläggsdirektiv till Kommittén med uppgift att följa och föreslå förbättringar inom rehabiliteringsområdet (S 2009:09)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén med uppgift att följa och föreslå förbättringar inom rehabiliteringsområdet (S 2009:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 2 december 2010

Förlängning av utredningstid

Med stöd av regeringens beslut den 21 december 2009 har socialförsäkringsministern gett en kommitté i uppdrag att lämna förslag på hur rehabiliteringen i sjukskrivningsprocessen kan förbättras, lämna förslag till en fortsatt utformning av rehabiliteringsgaranti efter 2010 samt stötta och bistå regeringen i frågor med koppling till rehabiliteringsområdet. Kommittén har begärt förlängd tid för uppdraget.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2011.

(Socialdepartementet)