Dir. 2010:136

Tilläggsdirektiv till Kommittén för bildande

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén för bildande

av Myndigheten för kulturanalys

Dir.

2010:136

(Ku 2010:5)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2010

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 26 augusti 2010

har chefen för Kulturdepartementet gett en särskild utredare i

uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten

för kulturanalys (dir. 2010:81). Enligt direktiven ska myndig-

heten bildas den 1 januari 2011 och utredarens uppdrag slutligt

redovisas senast den 31 december 2010.

Utredaren lämnade en delredovisning av uppdraget i sep-

tember 2010.

Myndigheten för kulturanalys ska bildas den 1 april 2011.

Utöver det ursprungliga uppdraget ska nu utredaren även

genomföra vissa förberedande analysinsatser. Tidpunkten för

redovisning av uppdraget ändras också så att uppdraget slutligt

ska redovisas senast den 31 mars 2011.

(Kulturdepartementet)