Dir. 2010:138

Tilläggsdirektiv till avveckling av Finsk-svenska gränsälvskommissionen och bildande av en ny gränsälvskommission (M 2010:05)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till avveckling av Finsksvenska gränsälvskommissionen och bildande av en ny gränsälvskommission (M 2010:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2010

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att ge en särskild utredare i uppdrag att ansvara för avvecklingen av den nuvarande Finsksvenska gränsälvskommissionen och bildandet av en ny gränsälvskommission (dir. 2010:76).

Enligt direktiven ska utredaren senast en månad efter det att den nya gränsälvskommissionen har bildats lämna en slutrapport. En förlängd tid gavs den 16 september 2010 (dir. 2010:97) för redovisning senast den 31 december 2010.

Utredningstiden förlängs ytterligare en gång. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2011.

(Miljödepartementet)