Dir. 2010:16

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn

av lagen om statsbudgeten (Fi 2009:06)

Dir.

2010:16

Beslut vid regeringssammanträde den 25 februari 2010

De tidigare beslutade direktiven

Den 4 juni 2009 fick en särskild utredare i uppdrag att göra en

översyn av lagen (1996:1059) om statsbudgeten, kallad

budgetlagen (dir. 2009:55). Utredningen skulle bl.a. beakta

eventuella förslag om reglering som kunde komma att lämnas

till följd av den i Regeringskansliet pågående översynen av det

finanspolitiska ramverket. Uppdraget ska redovisas senast den

15 mars 2010.

Ytterligare ett uppdrag

Den 1 februari 2010 presenterades, som ett led i översynen av

det finanspolitiska ramverket, promemorian Utvärdering av

överskottsmålet. I promemorian föreslås bl.a. att det görs

obligatoriskt för regeringen att använda sig av ett medelfristigt

mål för den offentliga sektorns finansiella sparande och att en

bestämmelse av denna innebörd förs in i budgetlagen (Ds

2010:4 s. 226 f.). Promemorian har skickats på remiss.

Remissyttrandena ska ges in till Regeringskansliet senast den

17 mars 2010.

Det är angeläget att ett förslag till reglering av det nämnda

målet kan remitteras samtidigt med den ovan nämnda

departementspromemorian. Utredningen om översyn av budget-

lagen ges därför i uppdrag att i en särskild rapport lämna förslag

till hur en sådan reglering skulle kunna utformas.

2

Redovisning av uppdraget

Det tillkommande uppdraget ska redovisas så snart som möjligt,

dock senast den 5 mars 2010.

(Finansdepartementet)