Dir. 2010:1

Tilläggsdirektiv till Utredningen mot

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen mot

kriminella grupperingar (Ju 2009:02)

Dir.

2010:1

Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 februari 2009

gav chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare i upp-

drag att föreslå åtgärder för att underlätta för personer som vill

lämna kriminella grupperingar och för att förhindra nyrekry-

tering till sådana grupperingar. I uppdraget ingår att lägga fram

de förslag till lagändringar som utredaren finner lämpliga

(dir. 2009:8). Utredningen har antagit namnet Utredningen mot

kriminella grupperingar (Ju 2009:02).

Enligt utredningens ursprungliga direktiv skulle uppdraget

redovisas senast den 30 november 2009. I tilläggsdirektiv till

utredningen den 23 juli 2009 ändrades redovisningstidpunkten

till senast den 31 januari 2010.

Uppdraget till den särskilde utredaren ändras nu på så sätt att

uppdraget ska redovisas senast den 9 mars 2010.

(Justitiedepartementet)