Dir. 2010:26

Störningar i järnvägstrafiken vintern

Kommittédirektiv

Störningar i järnvägstrafiken vintern

2009/2010

Dir.

2010:26

Beslut vid regeringssammanträde den 18 mars 2010

Sammanfattning av uppdraget

Under vintern 2009/2010 har Sverige fått stora nederbörds-

mängder i form av snö, vilket i kombination med sträng kyla

under lång tid har inneburit betydande konsekvenser för järn-

vägstrafiken. Med anledning av detta ska en särskild utredare

utreda den samlade hanteringen av vinterns störningar i järn-

vägstrafiken och ge förslag till åtgärder för att förbättra bered-

skapen inom transportsystemet som helhet vid liknande väder-

relaterade situationer.

Bakgrund

Sverige har under vintern 2009/2010 fått riklig nederbörd i form

av snö i kombination med sträng kyla under lång tid. Detta har

inneburit konsekvenser för järnvägstrafiken i form av svåra

störningar. Många pendlare och andra resenärer har upplevt stor

frustration över trafikstörningarna samtidigt som många av

näringslivets transporter på järnväg inte kommit fram. Trans-

portsystemet och järnvägstrafiken är en central del av sam-

hällets funktionalitet. Med anledning av detta behöver brister

kartläggas och förslag till åtgärder beskrivas i syfte att förbättra

beredskapen vid svåra väderrelaterade situationer.

2

Uppdraget

En särskild utredare ska utreda den samlade hanteringen av

vinterns störningar i järnvägstrafiken. Utredaren ska

• granska och utvärdera det samlade järnvägstransport-

systemets organisation, beredskap och informationskapa-

citet vid svåra vädersituationer,

• analysera vilka konsekvenser som höga vattenflöden kan få

på järnvägstransportsystemet,

• belysa samordningen mellan olika aktörer verksamma inom

järnvägstransportsystemet,

• presentera förslag till åtgärder som bör vidtas inom det

kommande Trafikverket samt inom järnvägstransport-

systemet som helhet för att minska risken för att liknande

störningar uppkommer igen, samt

• föreslå en rimlig beredskapsnivå inför framtida liknande

vädersituationer.

Relevanta slutsatser och förslag till åtgärder som rör andra

trafikslag och transportsystemet som helhet bör också redo-

visas.

Samråd och redovisning av uppdraget

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda aktörer

inom järnvägstransportsystemet.

Utredaren ska samråda med Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2010. En del-

redovisning ska lämnas senast den 4 maj 2010. Utredaren ska

löpande informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet)

om sitt arbete.

(Näringsdepartementet)