Dir. 2010:30

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny fiskelagstiftning (Jo 2007:03)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny fiskelagstiftning (Jo 2007:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 25 mars 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 oktober 2007 gav chefen för Jordbruksdepartementet en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en förändrad fiskelagstiftning (dir. 2007:125). Enligt tilläggsdirektiv den 13 maj 2009 (dir. 2009:44) ska uppdraget slutredovisas senast den 31 mars 2010.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska slutredovisa uppdraget senast den 15 juni 2010.

(Jordbruksdepartementet)