Dir. 2010:36

Tilläggsdirektiv till Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter (U 2008:03)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter (U 2008:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2010

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 mars 2008 har chefen för Utbildningsdepartementet gett en särskild utredare i uppdrag att från och med den 1 juli 2008 ansvara för avvecklingen av Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten och Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd. Utredaren ska även från och med den 1 oktober 2008 ansvara för avvecklingen av Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande (dir. 2008:28) och från och med den 2 april 2009 ansvara för avvecklingen av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (dir. 2009:30).

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 oktober 2008 har det statsråd som ansvarar för allmänna frågor om statsförvaltningen gett en särskild utredare i uppdrag att ansvara för avvecklingen av Verket för förvaltningsutveckling (Verva) (dir. 2008:115). Av direktiven framgår bl.a. att utredaren ska ha arbetsgivaransvar för personalen i avvecklingsorganisationen samt avveckla lokaler och utrustning. Vid tidpunkten för avvecklingsmyndighetens upphörande den 1 april 2010 beräknas personal finnas kvar.

Regeringen ger nu Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter i uppdrag att utöver det som omfattas av dess tidigare direktiv också överta återstående avvecklingsfrågor inklusive arbetsgivaransvaret för kvarvarande personal i Avvecklingsmyndigheten för Verva. Enligt den sistnämnda avvecklings-

myndighetens direktiv skulle en slutrapport för avvecklingen lämnas den 1 april 2010. Datum för slutrapport ändras till senast den 31 december 2010.

Enligt direktiven till Utredningen om avveckling av vissa myndigheter på skolområdet m.m. (U 2008:03) skulle utredningen lämna sitt slutbetänkande senast den 1 oktober 2010. Med hänvisning till att utredaren får utökat uppdrag att hantera kvarvarande frågor när det gäller avvecklingen av Verva förlängs utredningstiden. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2010.

(Utbildningsdepartementet)