Dir. 2010:40

Tilläggsdirektiv till Filiallagsutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Filiallagsutredningen

Dir.

2010:40

(N 2009:16)

Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2010

Förlängd tid för att redovisa uppdraget

Tiden för att redovisa uppdraget förlängs till den 30 juni 2010.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 21 december 2009 att bemyndiga

chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild ut-

redare med uppdrag att se över och i förekommande fall lämna

förslag till sådana ändringar i lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m. och förordningen (1993:308) om utländska filialer

m.m. som kan behövas vidtas till följd av Europeiska kom-

missionens formella underrättelse av den 29 oktober 20091 (dir.

2009:120). Utredaren ska även göra en översyn av filiallag-

stiftningen utifrån ett regelförenklings- och moderniseringsper-

spektiv. Uppdraget ska enligt direktiven redovisas senast den 30

april 2010.

1 KOM:s ref. SG-Greffe (2009)D/8277, ärendenummer 2007/4800.

2

Utredaren har kommit in till regeringen med en begäran om

förlängd utredningstid. Skälet till begäran är att utredningsarbe-

tet kunde påbörjas först i februari 2010, varför det därför inte är

möjligt att redovisa uppdraget den 30 april 2010.

Mot denna bakgrund bör tidpunkten för att redovisa upp-

draget förlängas till den 30 juni 2010.

(Näringsdepartementet)