Dir. 2010:46

Tilläggsdirektiv till Utredningen om avveck-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om avveck-

ling av Institutet för tillväxtpolitiska studier,

Glesbygdsverket och Verket för näringslivs-

utveckling (N 2008:13)

Dir.

2010:46

Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010

Tilläggsuppdraget

Utöver nuvarande uppdrag ska den särskilda utredaren från och

med den 1 maj 2010 ha arbetsgivaransvaret för kvarvarande

personal från Avvecklingsmyndigheten för Statens räddnings-

verk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykolo-

giskt försvar (Fö 2008:4). Utredaren ska även hantera de faktu-

ror som inkommer efter den 30 april 2010 och som är hänförli-

ga till Avvecklingsmyndigheten för Statens räddningsverk,

Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt för-

svar (Fö 2008:4). Senast den 30 juni 2011 ska utredaren lämna

en slutrapport avseende tilläggsuppdraget.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 maj 2008 gav

chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare i uppdrag

att ansvara för avvecklingen av Statens räddningsverk, Krisbe-

redskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar

(dir. 2008:58). Utredaren har från och med den 1 januari 2009

ansvarat för att genomföra avvecklingen. Uppdraget ska vara

slutfört senast den 30 april 2010 då utredningen ska upphöra.

Vid tidpunkten för utredningens upphörande kommer ett få-

tal personer vars uppsägningstid inte gått ut att finnas kvar.

2

Dessutom kommer arbetsuppgifter rörande hantering av faktu-

ror som inkommer att kvarstå under en begränsad tid efter den

30 april 2010.

(Näringsdepartementet)