Dir. 2010:5

Tilläggsdirektiv till Viss översyn av ansvarsfördelning och organisation när det gäller samhällets informationssäkerhet (Fö 2009

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Viss översyn av ansvarsfördelning och organisation när det gäller samhällets informationssäkerhet (Fö 2009:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 november 2009 gav chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare i uppdrag att bl.a. utreda formerna för och konsekvenserna av att flytta ansvaret för dels Sveriges IT-incidentcentrum (Sitic) från Post- och telestyrelsen, dels Sveriges certifieringsorgan för ITsäkerhet (CSEC) från Försvarets materielverk (dir: 2009:110). Uppdraget ska redovisas senast den 22 januari 2010.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 1 april 2010. Uppdraget att utreda formerna för och konsekvenserna av att flytta Sitic från Post- och telestyrelsen ska dock delredovisas senast 1 februari 2010.

(Försvarsdepartementet)