Dir. 2010:52

Tilläggsdirektiv till Utredningen om internationellt polisiärt samarbete (Ju 2009:06)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om internationellt polisiärt samarbete (Ju 2009:06)

Dir. 2010:52

Beslut vid regeringssammanträde den 6 maj 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 april 2009 har chefen för Justitiedepartementet gett en särskild utredare i uppdrag att överväga på vilket sätt svensk polis bör kunna ta emot hjälp från andra länders brottsbekämpande myndigheter med insatser som kan innebära myndighetsutövning mot enskilda. I uppdraget ingår att lägga fram de förslag till författningsändringar som utredaren finner lämpliga (dir. 2009:36). Utredningen har antagit namnet Utredningen om internationellt polisiärt samarbete (Ju 2009:06).

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 december 2010. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2011.

(Justitiedepartementet)