Dir. 2010:59

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld (U

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld

(U 2009:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 december 2009 (dir. 2009:124) har ansvarigt statsråd gett en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till hur systemet för studiemedel för studier utomlands kan förenklas, förbättras och effektiviseras. Utredaren ska också lämna förslag till förändringar i de regelverk som styr Centrala studiestödsnämndens (CSN) fordringshantering. Utredningen har antagit namnet Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld (U 2009:08).

Utredaren ska enligt direktiven redovisa sina förslag när det gäller delar av uppdraget senast den 17 maj 2010 och slutredovisa uppdraget senast den 30 november 2010. Utredaren har begärt förlängd tid för delredovisningen.

Tiden för delredovisningen förlängs. Utredaren ska i stället delredovisa sitt uppdrag senast den 9 augusti 2010. Uppdraget ska fortfarande slutredovisas senast den 30 november 2010.

(Utbildningsdepartementet)