Dir. 2010:6

Dir.

Kommittédirektiv

Dir.

2010:6

Tilläggsdirektiv till

Utrikesförvaltningsutredningen

(UD 2009:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 juli 2009 (dir.

2009:67) tillkallade chefen för Utrikesdepartementet en särskild

utredare med uppdrag att göra en översyn av utrikesförvalt-

ningen.

Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast

den 1 februari 2010.

Utredningstiden förlängs till och med den 1 november 2010.

Utredningen ska dessutom senast den 1 maj 2010 i ett delbe-

tänkande lämna förslag i den del av utredningsuppdraget som

tar sikte på hur man kan uppnå en ökad flexibilitet i

utrikesrepresentationen. Förslagen ska innehålla åtgärder som

gör det enklare att begränsa uppdragen för svenska

utlandsmyndigheter och därigenom tydligare anpassa deras

verksamhet, format och omfattning efter behov. Den pågående

utvecklingen av internationella förhållanden ska beaktas.

(Utrikesdepartementet)