Dir. 2010:67

Inrättande av ett ITS-råd

Kommittédirektiv

Inrättande av ett ITS-råd

Dir.

2010:67

Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010

Sammanfattning

Ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, inrättas för

att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations- och

kommunikationsteknik (IT) inom transportsystemet för att nå de

transport- och näringspolitiska målen. ITS-rådet ska utveckla

former för samarbete mellan myndigheter och näringsliv, ge råd

i och påskynda Trafikverkets och andra aktörers arbete med att

genomföra handlingsplanen för ITS samt verka för ett ökat

svenskt agerande i EU på ITS-området.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2012.

Bakgrund

Regeringen gav den 10 september 2009 Vägverket i uppdrag att

efter samarbete med berörda myndigheter, näringsliv och

organisationer ta fram en strategi och handlingsplan för

användning av intelligenta transportsystem (ITS) i transport-

systemet. Skälen till uppdraget var att ITS redan i dag är ett

naturligt verktyg för att genom bättre trafikledning öka

kapaciteten och säkerheten samt minska miljöpåverkan inom

flyget, sjöfarten och järnvägen. Utvecklingen inom

vägtransportsystemet har dock inte kommit lika långt. ITS har

även en viktig roll när det gäller utvecklingen av trafikslags-

övergripande lösningar där utmaningen är att göra

transportsystemet som helhet mer effektivt och användbart.

Vägverket redovisade uppdraget den 1 mars 2010 i

rapporten Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan

2

för användning av intelligenta transportsystem (ITS) (VV

publikation 2010:16). I rapporten framförs att användningen av

ITS bl.a. hindras av låg tillgång på grundläggande data om

transportsystemet och dess användning, otydliga roller och

ansvar samt dåligt samverkande system. Man anför att viktiga

strategier för framgång är att anlägga ett användarperspektiv,

skapa utökat samarbete mellan offentligt och privat samt att

genomföra pilot- och demonstrationsprojekt i fält. Vägverket

lyfter särskilt fram etablerandet av ett svenskt

samordningsforum för ITS som en angelägen åtgärd för att på

ett bra sätt kunna genomföra handlingsplanen.

Trafikverket har enligt regleringsbrevet för 2010 ett

samordningsansvar för genomförande och uppföljning av

Vägverkets handlingsplan. I regleringsbrevet anges att

regeringen avser att tillsätta ett ITS-råd som stöd i arbetet.

Uppdraget

Ett ITS-råd inrättas för att bättre ta till vara möjligheterna med

att använda IT inom transportsystemet för att nå de

transportpolitiska målen. ITS-rådets huvuduppgift är att

påskynda införandet av trafikslagsövergripande ITS-lösningar.

Det ger mervärden och nytta för såväl individer som samhälle

och bidrar till uppfyllandet av de transport- och

näringspolitiska målen.

ITS-rådet ska därför utveckla former för samarbete mellan

myndigheter och näringsliv, ge råd i och påskynda

Trafikverkets och andra aktörers arbete med att genomföra

handlingsplanen för ITS samt verka för ett ökat svenskt

agerande i EU på ITS-området.

Redovisning av uppdraget

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2012.

(Näringsdepartementet)