Dir. 2010:73

Översyn av lagen om åtgärder mot

Kommittédirektiv

Översyn av lagen om åtgärder mot

förorening från fartyg

Dir.

2010:73

Beslut vid regeringssammanträde den 15 juli 2010

Sammanfattning

En särskild utredare ska se över lagen (1980:424) om åtgärder

mot förorening från fartyg bl.a. i syfte att göra lagen mer syste-

matisk, effektiv, användarvänlig och lättare att överblicka. Om

utredaren finner det lämpligt ska en ny lag föreslås. Som en

följd härav bör även den nuvarande förordningen (1980:789)

om åtgärder mot förorening från fartyg ses över och eventuellt

ersättas med en ny.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2011.

Bakgrund

Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, den

s.k. LÅFF, trädde i kraft den 1 januari 1981 och ersatte då lagen

(1972:275) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg och

lagen (1976:6) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

inom Östersjöområdet.

Behovet av utredning

Efter tillkomsten av LÅFF har regleringen av förorening från

fartyg utvecklats i mycket stor omfattning. Ett flertal av

bilagorna i 1973 års internationella konvention till förhindrande

av förorening från fartyg (MARPOL 73/78) har trätt i kraft och

2

genomförts i den svenska regleringen. Den så kallade Östersjö-

strategin om mottagning av fartygsgenererat avfall och tillhö-

rande frågor infördes i lagen 2001. Till det kan nämnas att ett

antal EU-rättsakter har genomförts i lagen de senaste åren.

Detta har medfört att LÅFF ändrats ett stort antal gånger och

blivit mycket svår att överblicka och använda. Dåvarande Sjö-

fartsinspektionen hos Sjöfartsverket pekade i en skrivelse, date-

rad den 21 december 2007, på bl.a. några av problemen med

den nuvarande lagen och förordningen. För att förbättra LÅFF

och göra den mer användarvänlig krävs, enligt Sjöfartsinspek-

tionen, så genomgripande förändringar att det finns anledning

att överväga att ersätta den med en ny lag. Som en följd härav

ansåg Sjöfartsinspektionen att den nuvarande förordningen om

åtgärder mot förorening från fartyg också bör ses över.

Regeringen delar Sjöfartsinspektionens uppfattning.

Uppdraget

En särskild utredare ska se över lagen (1980:424) om åtgärder

mot förorening från fartyg i syfte att göra den mer systematisk,

effektiv, användarvänlig och lättare att överblicka för både

enskilda och det allmänna. Utredaren ska lämna de författnings-

förslag som denna översyn ger anledning till. Om utredaren fin-

ner det lämpligt ska en ny lag föreslås. Även förordningen

(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg bör ses över

och om lämpligt ersättas med en ny förordning.

Bestämmelserna på miljöområdet har förändrats i snabb takt

och LÅFF eller en eventuell ny lag bör utformas på ett sådant

sätt att framtida internationella, EU-rättsliga eller nationella

bestämmelser blir enkla att infoga. Bland annat ska utredaren

beakta de möjligheter som regeringsformen ger att delegera

normgivning till regering och myndigheter.

Utredaren ska särskilt utreda följande frågeställningar:

Fartygssäkerhetslagen (2003:364) har en likartad funktion som

LÅFF, men skiljer sig från denna då fartygssäkerhetslagen har

fartygens säkerhet som skyddsintresse och LÅFF har miljö-

3

skydd. I nuvarande LÅFF saknas flera bestämmelser av generell

natur såsom t.ex. rätten att förbjuda ett fartygs resa om till-

synsmyndigheten nekas tillträde till fartyget.

Utredaren ska undersöka möjligheten att, om det är praktiskt

möjligt, införa likartade grundläggande bestämmelser i LÅFF

som i dag finns i fartygssäkerhetslagen.

Finansiering på bekostnad av fartygets redare eller ägare

Enligt 7 kap. 9 § LÅFF får Transportstyrelsen i vissa fall låta

verkställa en åtgärd på bekostnad av fartygets redare eller ägare.

Transportstyrelsen har möjlighet att kräva att säkerhet ska stäl-

las för betalningen. Det finns emellertid inget finansieringssy-

stem för de fall då fartyget saknar känd ägare eller då ägaren

saknar tillgångar. Utredaren ska analysera gällande finansie-

ringssystem och föreslå hur de problem som kan uppstå då far-

tyget saknar känd ägare eller då ägaren saknar tillgångar kan

motverkas.

Översyn av sanktionssystemet

Utredaren ska se över sanktionssystemet i LÅFF i syfte att göra

det enklare och mer effektivt. I arbetet med översynen ska utre-

daren särskilt titta på möjligheten att förtydliga reglerna om

straffsanktioner för att säkerställa ett effektivt system för efter-

levnad av de föreskrivna kraven. Utredaren ska därutöver ta

ställning till om det är möjligt och lämpligt att utöka de rättsliga

grunderna att meddela nyttjandeförbud eller införa administra-

tiva sanktioner i stället för de straffrättsliga sanktioner som kan

utdömas. Detta för att överträdelser ska beivras i högre

utsträckning än vad hittills varit möjligt vilket på sikt bör med-

verka till bättre efterlevnad av lagstiftningen. Vid sina över-

väganden om sanktionssystemet ska utredaren beakta Sveriges i

sammanhanget relevanta internationella och mellanstatliga åta-

ganden.

Regleringens tillämpningsområde

Utsläppsbestämmelserna i LÅFF är, såvitt avser olja, inte till-

lämpliga på fritidsfartyg. När det gäller sådana fartyg anges

endast att utsläpp av olja eller oljehaltig blandning bör undvikas

4

om det är praktiskt möjligt. Utredaren ska överväga om LÅFF i

alla dess delar ska bli tillämplig även för fritidsbåtar.

Konsekvensbeskrivning

Utredaren ska göra en konsekvensutredning av lämnade författ-

ningsförslag och belysa effekterna av dessa. I de konsekvensbe-

skrivningar som ingår i uppdraget ska utredaren redovisa och

om möjligt beräkna de följder i form av administrativa lättnader

för enskilda och det allmänna som kan uppstå. Utredaren ska

särskilt beakta regeringens arbete med regelförenkling och före-

slå möjliga förenklingar som har identifierats inom ramen för

utredningen.

Utredaren ska även bedöma och redovisa förslagens

eventuella direkta och indirekta konsekvenser av betydelse för

miljön. Till det hör att belysa de fördelar och nackdelar försla-

gen får på det samlade miljöarbetet.

Samråd och redovisning av uppdraget

Utredaren ska samråda med berörda myndigheter och organisa-

tioner. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2011.

(Näringsdepartementet)