Dir. 2010:76

Avveckling av Finsk-svenska gränsälvskommissionen och bildande av en ny gränsälvskommission

Kommittédirektiv

Avveckling av Finsk-svenska gränsälvskommissionen och bildande av en ny gränsälvskommission

Beslut vid regeringssammanträde den 1 juli 2010

Sammanfattning

En särskild utredare ska från och med den 1 juli 2010 ansvara för avvecklingen av den nuvarande Finsk-svenska gränsälvskommissionen och bildandet av en ny gränsälvskommission, jfr riksdagens beslut om godkännande av gränsälvsöverenskommelsen den 11 november 2009 mellan Sverige och Finland (prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347). Utredaren ska i samarbetet med de personer som nomineras som ledamöter till den nya gränsälvskommissionen förbereda avvecklingen så att den nuvarande gränsälvskommissionen kan avvecklas samma dag som den nya gränsälvsöverenskommelsen träder i kraft och den nya gränsälvskommissionen bildas.

Uppdraget om avveckling ska redovisas i form av en avvecklingsplan senast den 13 augusti 2010. Utredaren ska lämna en delrapport om bildandet av en ny gränsälvskommission senast den 13 september 2010 och en slutrapport senast en månad efter att den nya kommissionen har bildats.

Bakgrund

Regeringarna i Sverige och Finland undertecknade en ny Finsksvensk gränsälvsöverenskommelse den 11 november 2009. Den nya överenskommelsen innebär att den nuvarande

gränsälvskommissionen avvecklas och dess verksamhet flyttas över till nationella myndigheter och domstolar. Den nuvarande kommissionen har i nationella myndigheters ställe, med stöd av bestämmelserna i 1971 års gränsälvsöverenskommelse, självständigt beslutat i tillstånds- och ersättningsfrågor i ärenden om byggande i vatten, vattenreglering och skydd mot vattenförorening. I vissa avseenden har kommissionen fått besluta om föreskrifter på fiskeområdet. Detta innebär att kommissionen i gränsälvsområdet har svarat för uppgifter som annars åligger miljödomstol, Fiskeriverket, länsstyrelsen med dess miljöprövningsdelegation eller kommunal nämnd.

Genom den nya överenskommelsen bildas ett nytt mellanstatligt samarbetsorgan, Finsk-svenska gränsälvskommissionen, med uppdrag att fullgöra uppgifter enligt överenskommelsen. Den nya kommissionen ska bl.a.

 • utveckla samarbetet mellan Sverige och Finland i avrinningsdistriktet,
 • främja samverkan mellan de båda staternas myndigheter med avsikt att samordna de program, planer och åtgärder vars syfte är att uppnå kvalitetsmålen för vattenmiljön och att följa vattenstatusen, och
 • främja samordningen av staternas myndigheters och kommuners arbete med planer för att förebygga översvämnings- och miljöolyckor i gränsälvarna.

Kommissionen ska vidare följa tillämpningen av överenskommelsen och praxis i tillståndsärenden samt uppmärksamma de båda staterna på behov av ändringar i överenskommelsen.

Finsk-svenska gränsälvskommissionen enligt 1971 års överenskommelse ska upphöra samma dag som den nya gränsälvsöverenskommelsen träder i kraft vilket sker 30 dagar efter det att staterna på diplomatisk väg underrättat varandra om att nödvändiga konstitutionella krav för överenskommelsens ikraftträdande har tillgodosetts. Den nya gränsälvskommissionen bildas samma dag.

Uppdraget

I uppdraget ingår att

 • utarbeta en avvecklingsplan och redovisa den för regeringen,
 • hålla kontakt med berörda arbetstagarorganisationer,
 • utnyttja tillgängliga stödresurser, t.ex. Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket och Statens pensionsverk,
 • vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. avveckla lokaler och utrustning, hantera arkiveringsfrågor och
 • avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden som inte förs över till den nya kommissionen.

Utredaren ska vidare

 • planera och budgetera för den nya Finsk-svenska gränsälvskommissionens verksamhet i samarbete med Finlands utredare och de personer som nomineras som ledamöter till den nya gränsälvskommissionen.

I arbetet ingår att

 • klarlägga hur det nya mellanstatliga samarbetsorganet kan agera i rollen som bl.a. arbetsgivare och avtalspart i sin nya verksamhet,
 • kartlägga personal- och lokalbehov samt ta fram verksamhets- och kommunikationsplan för gränsälvskommissionen,
 • klargöra vilka anställningsförhållanden och villkor som ska gälla för den personal som anges i den administrativa stadgans 2 § samt vilka ersättningar och tjänstevillkor i övrigt som ska ges enligt den administrativa stadgans 6 §,
 • utreda och föreslå alternativa lösningar när det gäller ekonomiadministrativa rutiner och hantering av medel och
 • föreslå arbetsgivare för eventuell uppsagd personal vid nuvarande gränsälvskommission efter det att den nya gränsälvskommissionen har bildats.

Utredaren ska i samråd med Finlands utredare och de personer som nomineras som ledamöter i den nya gränsälvskommissionen anställa kanslipersonal vid den nya Finsksvenska gränsälvskommissionen.

Utredaren ska ingå nödvändiga avtal för den nya gränsälvskommissionens räkning.

Utredaren ska föreslå regeringen hur eventuella kvarvarande avvecklingsfrågor hanteras efter det att den nya gränsälvskommissionen har bildats.

Utredaren ska samråda med de myndigheter som ska ta över 1971 års Finsk-svenska gränsälvskommissions arbetsuppgifter.

Redovisning av uppdraget

Utredaren ska lämna en avvecklingsplan till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 13 augusti 2010. Vidare ska utredaren lämna en delrapport om bildandet av en ny gränsälvskommission, inklusive budget för avvecklingen och förslag till budget för den nya gränsälvskommissionens verksamhet senast den 13 september 2010. Avvecklingen ska vara avslutad samma dag som den nya gränsälvsöverenskommelsen träder i kraft. En slutrapport ska lämnas till regeringen senast en månad efter att den nya gränsälvskommissionen har bildats. Vid den tidpunkten ska även lämnas förslag till hanteringen av eventuella kvarvarande avvecklingsfrågor.

(Miljödepartementet)