Dir. 2010:79

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Transportforskningsutredningen

(N 2009:13)

Dir.

2010:79

Beslut vid regeringssammanträde den 15 juli 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 december 2009

har statsrådet Åsa Torstensson gett en särskild utredare i upp-

drag att föreslå en strategi för samverkan om forskning och

innovation för utveckling mot ett samhällsekonomiskt effektivt

och långsiktigt hållbart transportsystem (N 2009:13). Utred-

ningen har antagit namnet Transportforskningsutredningen.

Utredningen ska enligt direktiven (dir. 2009:119) vara slutförd

senast den 14 augusti 2010.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 1 oktober 2010.

(Näringsdepartementet)