Dir. 2010:83

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

störningar i järnvägstrafiken vintern

2009/2010 (N 2010:04)

Dir.

2010:83

Beslut vid regeringssammanträde den 2 september 2010

Utvidgning av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 mars 2010 har

statsrådet Åsa Torstensson tillkallat en särskild utredare med

uppdrag att utreda den samlade hanteringen av störningar i

järnvägstrafiken vintern 2009/2010 och ge förslag till åtgärder

för att förbättra beredskapen inom transportsystemet som helhet

vid liknande väderrelaterade situationer (dir. 2010:26).

Utredaren har i maj 2010 lämnat en delrapport och ska

senast den 15 oktober 2010 slutredovisa uppdraget. Regeringen

anser att det är av stor vikt att också en övning kan genomföras

inför kommande vinter avseende en situation som motsvarar

den som rådde vintern 2009/2010. Regeringen utvidgar därför

utredarens uppdrag till att även omfatta ett genomförande av en

krisövning under hösten 2010.

Krisövning

Utredaren ska med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap (MSB) planera och genomföra en krisövning som

bygger på sådana händelser som utspelade sig under vintern

2009/2010. MSB ska stödja utredaren med kompetens när det

gäller övningsmetodik. Övningen bör vara scenariogrundad och

interaktiv samt rikta sig till den högsta ledningen för berörda

aktörer.

Utredaren ska, i samråd med MSB, identifiera och bjuda in

de aktörer som bör delta i krisövningen. I förberedelserna av

2

övningen är Branschföreningen Tågoperatörernas seminarium

om krishantering i september 2010 en viktig del. Resultatet av

krisövningen ska redovisas senast den 15 november 2010.

Enligt de ursprungliga direktiven ska uppdraget redovisas

senast den 15 oktober 2010. Tiden för redovisning av det

ursprungliga uppdraget ligger fast. Genom detta tilläggsdirektiv

förlängs emellertid tiden för uppdraget till och med den 15

november 2010 för att ge utrymme att genomföra en krisövning

samt lämna en rapport om den.

(Näringsdepartementet)