Dir. 2010:91

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elektroniska inkomstuppgifter per individ och månad (S 2009:08)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elektroniska inkomstuppgifter per individ och månad (S 2009:08)

Beslut vid regeringssammanträde den 9 september 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 oktober 2009 har ansvarigt statsråd gett en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag om att arbetsgivare med flera ska lämna uppgift om lön och skatteavdrag på arbetstagarnivå varje månad (månadsuppgift) till den myndighet som utredaren finner lämplig. Uppdraget ska enligt direktiven (dir. 2009:91) redovisas senast den 15 december 2010.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 21 april 2011.

(Socialdepartementet)