Dir. 2010:94

Tilläggsdirektiv till Förundersökningsutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Förundersökningsutredningen (Ju 2009:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 16 september 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 7 maj 2009 gav chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare i uppdrag att utreda hur förundersökningarnas kvalitet bäst kan säkerställas (dir. 2009:35). Utredningen har antagit namnet Förundersökningsutredningen (Ju 2009:07).

Utredningen lämnade ett delbetänkande i januari 2010 (SOU 2009:98) och ska enligt direktiven slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2010.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2011.

(Justitiedepartementet)