Dir. 2010:95

Tilläggsdirektiv till Djursmittsutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Djursmittsutredningen (Jo 2007:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 16 september 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 december 2007 har chefen för Jordbruksdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en bred översyn av lagstiftningen om djursjukdomar och zoonoser samt föreslå nödvändiga ändringar i nuvarande lagstiftning. Utredningen har antagit namnet Djursmittsutredningen.

Enligt tilläggsdirektiv den 25 mars 2010 skulle utredaren ha redovisat sitt uppdrag senast den 1 oktober 2010. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2010.

(Jordbruksdepartementet)