Dir. 2010:99

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Utrikesförvaltningsutredningen

(UD 2009:01)

Dir.

2010:99

Beslut vid regeringssammanträde den 30 september 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 juli 2009 (dir.

2009:67) har chefen för Utrikesdepartementet gett en särskild

utredare i uppdrag att göra en översyn av utrikesförvaltningen.

Utredningen har antagit namnet Utrikesförvaltningsutredningen

UfU (UD 2009:01).

Genom tilläggsdirektiv den 21 januari 2010 (dir. 2010:6)

bestämdes att uppdraget skulle slutredovisas senast den 1

november 2010. Utredaren fick samtidigt i uppdrag att senast

den 1 maj 2010 i ett delbetänkande redovisa en del av

utredningsuppdraget. Den 27 april 2010 lämnades delbetänkan-

det Utrikesförvaltning i världsklass (SOU 2010:32).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska slutredovisas senast

den 1 mars 2011.

(Utrikesdepartementet)