Dir. 2011:10

Ny branschsamverkan för svensk film

Kommittédirektiv

Ny branschsamverkan för svensk film

Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2011

Sammanfattning

En särskild utredare, som ska fungera som förhandlare, tillkallas för att få till stånd en ny branschsamverkan mellan staten och berörda aktörer för finansieringen av stöd till svensk film. Förhandlaren ska eftersträva en långsiktig och breddad samverkan, där fler verksamma aktörer än i dag bidrar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011.

Uppdraget att få till stånd en ny samverkan

De filmpolitiska insatserna i Sverige finansieras till stor del genom ett avtal mellan staten och olika aktörer på filmområdet. Det nu gällande avtalet, 2006 års filmavtal, trädde i kraft den 1 januari 2006 för att gälla till och med den 31 december 2010. Parter i avtalet var då staten, organisationer inom filmbranschen och Sveriges Television AB (SVT), TV4 AB, Modern Times Group MTG AB, Kanal 5 AB och C More Entertainment AB. Avtalet förlängdes den 12 oktober 2009 med två år och gäller t.o.m. 31 december 2012. Samtliga parter utom Kanal 5 har accepterat förlängningen.

Genom avtalet finansieras stöd till svensk filmproduktion, vissa stöd till distribution och visning, avgifter till internationellt samarbete, stöd till internationell lansering av svensk film och stöd till åtgärder mot olovlig hantering av film. Stiftelsen Svenska Filminstitutet fördelar de medel som flyter in genom avtalet.

Vid sidan av avtalet ger staten, genom Svenska Filminstitutet, också stöd till andra insatser, huvudsakligen inom det filmkulturella området. Under 2011 uppgår statens anslag för stöd till svensk filmproduktion m.m. och stöd till filmkulturella åtgärder till totalt 287 miljoner kronor, varav 185 miljoner kronor utgör statens bidrag till filmavtalet. Under en fyraårsperiod fr.o.m. 2012 ska statens stöd dessutom öka med 15 miljoner kronor per år för en satsning på digitalisering av biografer (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113). Därutöver har biografföreställningar en reducerad mervärdesskatt om 6 procent.

Filmutredningen konstaterade i sitt betänkande Vägval för filmen (SOU 2009:73) att det finns två huvudalternativ för filmpolitikens framtida finansiering:

1. En fortsättning av dagens avtalsmodell, där branschparter frivilligt bidrar till filmpolitiken tillsammans med staten.

2. Enbart statlig finansiering, utan avtal. Det bästa för svensk film är om branschen och staten även fortsättningsvis gemensamt bidrar till stöden till produktion av ny svensk film. Med hänsyn till filmbranschens behov av framförhållning är det viktigt att ett nytt avtal finns på plats i god tid före den 31 december 2012. En särskild utredare (förhandlare) ska – få till stånd en ny branschsamverkan för finansie-

ringen av stöd till svensk film, – eftersträva en långsiktig och breddad samverkan, där

fler verksamma aktörer än i dag bidrar, – diskutera med såväl avtalsparterna i det nu gällande

filmavtalet som nya parter, t.ex. aktörer som tillhandahåller filmtjänster via olika medier.

Förhandlaren ska utgå från att statens bidrag till avtalet ska vara oförändrat. Avtalet ska dock utformas så att eventuella mervärdesskattesatsförändringar kan hanteras inom ramen för avtalet. Avtalet får inte innehålla sådana villkor som är att anse som föreskrifter i regeringsformens mening. En förutsättning för avtalets giltighet ska vara att Europeiska kommissionen godkänner stödformerna.

Samråd och redovisning av uppdraget

Förhandlaren ska beakta Filmutredningens förslag när det gäller filmpolitikens inriktning och stödformer samt remissynpunkter på förslagen. Vidare ska förhandlaren beakta för filmområdet relevanta processer inom Europeiska unionen, t.ex. revideringen av kommissionens meddelande om film.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011.

(Kulturdepartementet)