Dir. 2011:113

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Sveriges möjligheter att ta emot

internationellt stöd vid kriser och allvarliga

händelser i fredstid (Fö 2010:03)

Dir.

2011:113

Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om

en kartläggning av de förutsättningar och hinder som kan finnas

för Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid

kriser och allvarliga händelser i fredstid (dir.

2010:49).

Uppdraget skulle slutredovisas den 1 juni 2011.

Regeringen beslutade den 10 mars 2011 tilläggsdirektiv till

utredningen, med ändring av utredningstiden så att uppdraget i

stället skulle redovisas senast den 16 januari 2012

(dir. 2011:19).

Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska i

stället redovisas senast den 30 april 2012.

(Försvarsdepartementet)