Dir. 2011:114

Tilläggsdirektiv till Livförsäkringsutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Livförsäkringsutredningen (Fi 2010:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om vissa livförsäkringsfrågor (dir. 2010:43). I uppdraget ingår att analysera och lämna förslag till lagstiftning om flytträtt av försäkringssparande samt att överväga vissa frågor som rör ömsesidigt drivna livförsäkringsbolag. Utredningen har antagit namnet Livförsäkringsutredningen (Fi 2010:03). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2011. Enligt tilläggsdirektiv (dir. 2011:36) ska uppdraget redovisas senast den 31 mars 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 juni 2012.

(Finansdepartementet)