Dir. 2011:123

Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för miljöstudier

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för miljöstudier (Fi 2004:18)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011

Sammanfattning av uppdraget

Expertgruppen för miljöstudier ska avvecklas senast den 30 november 2012. Expertgruppens webbplats ska bevaras i det skick den har när verksamheten avvecklas.

Bakgrund

Regeringen beslöt 2003 att inrätta en expertgrupp för miljöstudier med uppgift att studera samhällsekonomisk effektivitet och måluppfyllelse i användning av offentliga medel och andra styrmedel som har miljömässiga konsekvenser. I tilläggsdirektiv betonade regeringen att fokus för gruppens studier skulle ligga på miljöpolitiken och uppfyllelsen av de miljöpolitiska målen (dir. 2007:47).

Regeringen uppdrog i mars 2008 åt Statskontoret att kartlägga och analysera det miljöekonomiska arbetet som bedrivs vid Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket. Uppdraget redovisades i Statskontorets rapport Miljöekonomiskt arbete vid Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket (2009:3). I rapporten slogs fast att den miljöekonomiska verksamheten vid de tre myndigheterna i stort sett fungerar väl. I rapporten föreslogs dock, mot bakgrund av att Konjunkturinstitutet redan hade en tydlig fristående miljöekonomisk analysroll, att den miljöekonomiska enheten vid Konjunkturinstitutet borde ges en utökad och förstärkt roll.

I 2010 års ekonomiska vårproposition aviserade regeringen en översyn av instruktionerna för Ekonomistyrningsverket, Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet. Översynen resulterade i en överenskommelse mellan regeringspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet. Överenskommelsen innebär att Konjunkturinstitutet i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 2 avsnitt 7.4) föreslås tillföras nya uppgifter som bland annat innebär ökad utvärdering av den ekonomiska politikens lång- och kortsiktiga effekter på de av riksdagen uppsatta miljökvalitetsmålen och på en i övrigt miljömässigt hållbar utveckling. Konjunkturinstitutet ska pröva olika strategier för att uppnå dessa mål. Ett vetenskapligt råd ska inrättas vid Konjunkturinstitutet som ska bistå myndigheten i detta arbete. Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 föreslagit att extra resurser tillförs Konjunkturinstitutet med anledning av de nya arbetsuppgifterna. Vidare kan Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) inom ramen för sitt uppdrag genomföra miljöstudier om de bedöms bidra till att bredda och fördjupa underlagen för framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska avgöranden (dir. 2007:46).

Mot bakgrund av den miljöekonomiska verksamhet som redan bedrivs vid andra myndigheter i dag, möjligheten för ESO att bedriva miljöstudier och utvidgningen av Konjunkturinstitutets analysverksamhet inom miljöområdet anser regeringen att behovet av den verksamhet som Expertgruppen för miljöstudier har i uppdrag att bedriva är tillgodosett. Expertgruppen för miljöstudier bör därför avvecklas.

Uppdraget

Expertgruppen för miljöstudier ska avveckla sin verksamhet senast den 30 november 2012. Expertgruppen ska vidta de åtgärder som behövs för att bibehålla expertgruppens webbplats i det skick den har när expertgruppens verksamhet avvecklas.

Kommitténs arkiv ska överlämnas till Riksarkivet.

(Finansdepartementet)