Dir. 2011:21

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (A 2010:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 11 mars 2010 kommittédirektiv om ändringar i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen som syftar till en klarare och effektivare reglering av de medel som finns för att genomdriva lagstiftningens krav, t.ex. vitesföreläggande, straffsanktion eller administrativa avgifter (dir. 2010:20). Uppdraget ska enligt direktiven redovisas senast den 2 maj 2011.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juli 2011.

(Arbetsmarknadsdepartementet)