Dir. 2011:67

Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) - Miljöforskningsberedningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) – Miljöforskningsberedningen

Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2011

Sammanfattning av uppdraget

Miljöforskningsberedningen ska vara en arena för dialog mellan miljöministern och vetenskapssamhället. Genom att arrangera möten, seminarier och ta initiativ till utredningar ska beredningen bidra med vetenskaplig kunskap för det miljöpolitiska arbetet samt till en klargörande debatt inom olika områden.

Bakgrund

Resultaten från miljöforskningen är en stark drivkraft för miljöpolitiken. Ett tydligt exempel är FN:s klimatpanel (IPCC) som starkt påverkar klimatpolitiken. Men även för arbetet med biologisk mångfald, havsmiljön, kemikalier och luftföroreningar har forskningen en avgörande betydelse för politikens inriktning. Globalt, inom EU och nationellt sker mycket stora satsningar på miljöforskning vilket medför att kunskapstillväxten är hög. Bara i Sverige satsas ca tre miljarder kronor av offentliga medel på miljöforskning per år. Det är en stor utmaning att utnyttja denna kunskap i det praktiska miljöarbetet och i den långsiktiga miljöpolitiken.

Miljövårdsberedningen har sedan år 1968 varit regeringens råd för aktuella miljö- och framtidsfrågor och ett forum för

belysning, diskussion och analys. År 2007 omformades Miljövårdsberedningen till Vetenskapliga rådet för klimatfrågor och året därefter tillsattes Delegationen för hållbara städer inom ramen för Miljövårdsberedningen. Sedan januari 2011 utgör delegationen inte längre en del av Miljövårdsberedningen.

Uppdraget

Miljöforskningsberedningen ska vara en arena för dialog mellan miljöministern och representanter för vetenskapssamhället. Beredningen ska främst bestå av framstående miljöforskare från olika discipliner.

Miljöforskningsberedningens uppgifter ska vara att:

  • föra en kontinuerlig dialog och ha en direkt rådgivande roll gentemot miljöministern
  • sammanställa och lyfta fram vetenskapligt underlag inom miljöpolitiken,
  • ta fram underlag för det långsiktiga miljöarbetet,
  • analysera det svenska miljöarbetet i ett internationellt perspektiv,
  • arrangera seminarier och bidra till en klargörande debatt inom olika områden, och
  • initiera utredningar och vetenskapliga synteser.

Miljöforskningsberedningen ska vidare utnyttja möjligheten att samarbeta med Miljömålsberedningen och myndigheter med liknande uppdrag.

Redovisning av uppdraget

Miljöforskningsberedningen ska senast den 1 mars varje år redovisa den verksamhet som bedrivits under föregående år.

(Miljödepartementet)