Dir. 2011:75

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn

av lagen om åtgärder mot förorening från

fartyg (N 2010:07)

Dir.

2011:75

Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 15 juli 2010 kommittédirektiv om en

översyn av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

(dir. 2010:73). Enligt direktivet ska uppdraget redovisas senast den 1

oktober 2011. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället

redovisas senast den 30 november 2011.

(Näringsdepartementet)