Dir. 2011:95

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter (Ju 2010:13)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter (Ju 2010:13)

Dir. 2011:95

Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2011

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 4 november 2010 kommittédirektiv om vissa sjörättsliga frågor (dir. 2010:116).

Utredningen skulle redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2011. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 februari 2012.

(Justitiedepartementet)