Dir. 2012:100

Tilläggsdirektiv till utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om

förskoleplats i tid (U 2012:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 31 maj 2012 kommittédirektiv om

förskoleplats i tid (dir. 2012:54). Enligt utredningens direktiv

ska uppdraget redovisas senast den 15 april 2013.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 14 juni 2013.

(Utbildningsdepartementet)

Dir.

2012:100