Dir. 2012:11

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd (S 2011:09)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd (S 2011:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 september 2011 kommittédirektiv om uppdrag att utreda hur upphandlingsstödet bör samordnas i syfte att öka kompetens, tillgänglighet, enhetlighet och synlighet gentemot upphandlingsmarknadens aktörer (dir. 2011:78). Uppdraget skulle redovisas senast den 1 mars 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 maj 2012.

(Socialdepartementet)