Dir. 2012:115

Tilläggsdirektiv till Företagsskattekommittén

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Företagsskattekommittén (Fi 2011:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 13 januari 2011 direktiv till en kommitté med uppdrag att se över beskattningen av bolag (dir 2011:1). Kommittén har tagit namnet Företagsskattekommittén. Enligt direktiven skulle Företagsskattekommittén slutredovisa uppdraget senast den 1 november 2013.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 mars 2014.

(Finansdepartementet)