Dir. 2012:21

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans (A 2011:0

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans (A 2011:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 mars 2012

Ändring i uppdraget

Regeringen beslutade den 5 maj 2011 kommittédirektiv om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans (dir. 2011:39).

Enligt de ursprungliga direktiven skulle utredningen senast den 24 augusti 2012 delredovisa uppdraget om särskilda kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.

Någon delredovisning ska inte lämnas. Uppdraget ska i stället redovisas i sin helhet senast den 26 oktober 2012.

(Arbetsmarknadsdepartementet)