Dir. 2012:41

Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av vissa frågor i minerallagen, N2011:06

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av vissa frågor i minerallagen (N 2011:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 3 maj 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 15 september 2011 om kommittédirektiv om översyn av vissa frågor i minerallagen (1991:45)(dir. 2011:73). För att kunna kartlägga och analysera hur systemet med arbetsplaner har fungerat har utredningen för avsikt att genomföra en enkätundersökning. Resultatet av enkäten behöver sedan bearbetas och sammanfogas med resten av betänkandet. Eftersom gruppen som enkäten riktar sig mot är betydligt större än förväntat behövs extern hjälp med enkäten och mer tid än vad som först avsatts. Enligt utredningens direktiv ska utredningen vara slutförd senast den 30 april 2012.

Utredningstiden förlängs. Utredningen ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2012.

(Näringsdepartementet)