Dir. 2012:46

Tilläggsdirektiv till kommittén om översyn av det statliga stödet till dagspressen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till kommittén om översyn av det statliga stödet till dagspressen (Ku 2011:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2012

Förlängd tid för en del av uppdraget

Regeringen beslutade den 15 december 2011 kommittédirektiv om översyn av det statliga stödet till dagspressen (dir. 2011:112). Enligt kommitténs direktiv skulle ett delbetänkande lämnas senast den 31 maj 2012.

Utredningstiden för delen om stöd till dagstidningar för nationella minoriteter förlängs. Delbetänkandet ska i stället lämnas senast den 15 september 2012.

(Kulturdepartementet)