Dir. 2012:47

Tilläggsdirektiv till Straffprocessutredningen (Ju 2010:10)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Straffprocessutredningen (Ju 2010:10)

Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 15 juli 2010 kommittédirektiv om en översyn av brottmålsprocessen (dir. 2010:78). Utredningen har antagit namnet Straffprocessutredningen.

Utredningen skulle redovisa sitt uppdrag senast den 30 september 2012. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 mars 2013.

(Justitiedepartementet)