Dir. 2012:5

Tilläggsdirektiv till utredningen En effektiv Sevesolagstiftning (Fö 2011:02)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen En effektiv Sevesolagstiftning (Fö 2011:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 25 augusti 2011 kommittédirektiv om en översyn av regleringen av tillståndsgivning och tillsyn för verksamheter som hanterar farliga kemiska ämnen av visst slag och viss mängd, s.k. Sevesoverksamheter (dir. 2011:72).

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 29 juni 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska istället redovisas senast den 1 november 2012.

(Försvarsdepartementet)